เปิดรับบทคัดย่อ

กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลบทคัดย่อ

5 สิงหาคม 2559

ส่งบทความฉบับเต็ม

15 สิงหาคม 2559

แจ้งการแก้ไขบทความฉบับเต็ม

25 สิงหาคม 2559

วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับเต็ม ครั้งที่ 1

10 กันยายน 2559 

ประชุมวิชาการ

3 - 5 ตุลาคม 2559

วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับเต็ม (Proceeding)

30  พฤศจิกายน 2559